Prostens oppgaver

Berit Øksnes er prost i Asker prosti og begynte i stillingen i august 2010.

 

 

 

 

Her er et sammendrag av prostens arbeidsoppgaver hentet fra Tjenesteordning for proster:

 

  • Prosten leder prestetjenesten i prostiet og bistår biskopen i dennes embetsutøvelse.
  • Prosten skal i samvirke med kirkelige råd og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid og åndelig fellesskap innen de kirkelige arbeidslag i prostiet og bistå ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og støtte.
  • Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og har biskopen som sin overordnede. Prosten er forpliktet på de mål og strategier som er fastsatt for virksomheten i Den norske kirke og i vedkommende bispedømme og skal støtte opp om tiltak som fremmer disse.
  • Prosten skal sørge for den nødvendige samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet.
  • Prosten skal se til at prestene i prostiet forvalter Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv fremmes i menighetene ved at de etter gjeldende ordninger

a) holder forordnede gudstjenester og forretter kirkelige handlinger,

b) deltar i utførelsen av dåps- og konfirmasjonsopplæring,

c) utøver sjelesorg og veiledning, går med dødsbud, reiser i soknebud og også ellers besøker syke i soknene og

d) utfører forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighetsbyggende arbeid.

 

Prosten har kontor sammen med administrasjonen for Asker kirkelige fellesråd ved Asker kapell. Adressen er Kirkelia 5, 1384 Asker.

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: